PROFILE

SHUNTA

BIRTHDAY:1995.5.30 Tokyo

FAYS Team Leader

KAZUKI

BIRTHDAY:1994.10.5 Fukuoka

YUYA

BIRTHDAY:1997.4.6 Okinawa

YUKIYA

BIRTHDAY:1995.1.1 Tokyo